We have exciting news –  we are recruiting for 3 Posts within our DAISE, CHYPS and Admin teams.

 

POST NUMBER 1

1 x 28-hour Administration Worker 

Annual salary: £17,290 per annum, pro rata

This post is permanent subject to funding

Swansea Women’s Aid offers dynamic, innovative services to women and children experiencing violence against women, domestic abuse and sexual violence (VAWDASV).

We are looking for a dedicated administration worker with excellent administration skills and some experience of finance administration to join our Central Services Team.

For more information about this role please refer to the application pack below  OR you can email swa@swanseawa.org.uk for a copy of the application pack.

Finance Admin Worker Application Pack – June 2021

Closing date: 9am on Monday, 5th July 2021

Interview date: Friday 9th July 2021 via Zoom

SWA value diversity and are committed to promoting equality. We encourage applications from women from all backgrounds and communities –  Black, Asian, LGTBQ+ or other ethnic minority backgrounds and people with a disability.

We particularly welcome applications from Welsh speaking candidates.

Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, this is a women only post

 

 

POST NUMBER 2                                                                                                                                     

1 x 35 hour CHYPS (CHILDREN AND YOUNG PEOPLE’S SERVICE) Community Support Worker (Temp)

Annual salary: £21,659

Location – Swansea

Temporary  Post funded by the Police and Crime Commissioner to 31st October 2021

 Swansea Women’s Aid offers dynamic, innovative services to women and children experiencing domestic abuse.

Key areas of responsibility:

  • To provide 1 to 1 sessions and group work, identifying and responding to the specific emotional and practical needs of children and young people who have experience of domestic abuse, past or present.
  • To use the principle of self-help to increase children and young people’s safety and enable self – confidence and emotional wellbeing.
  • To deliver S.T.A.R programmes to address the impact of domestic abuse on children and young people and raise awareness of healthy relationships.

All SWA Workers are expected to participate in the 24-hour on call provision on a rota basis

For more information about this role please refer to the application pack below  OR you can email swa@swanseawa.org.uk for a copy of the application pack .

CHYPS Community Support Worker Application Pack – May 2021

Closing date for applications: 9am on Monday 5th July 2021

Interview date: Wednesday 7th July 2021 via Zoom

Start date: Monday 12th July 2021

SWA value diversity and are committed to promoting equality. We encourage applications from women from all backgrounds and communities –  Black, Asian, LGTBQ+ or other ethnic minority backgrounds and people with a disability.

We particularly welcome applications from Welsh speaking candidates.

Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, these are women only posts

 

 

POST NUMBER 3

1 x 28 hour DAISE Support Worker

Annual salary: £21,029 pro rata

Temporary post to 31 October 2021 funded by the National Lottery Community Fund (continuation funding being sought).

Location – Swansea

Swansea Women’s Aid offers dynamic, innovative services to women and children experiencing domestic abuse.

Key areas of responsibility:

  • To provide1 to 1 sessions, drop-ins and group work at the Swansea Domestic Abuse One Stop Shop, the SWA office and within the community.
  • To assist and facilitate women using the service to make informed decisions and positive changes to their lives, to minimise risk of homelessness and enhance their future.
  • To use the self-help principle to encourage independence and empower women using the service to succeed on all levels.

All SWA Workers are expected to participate in the 24-hour on call provision on a rota basis

For more information about this role please refer to the application pack below  OR you can email swa@swanseawa.org.uk for a copy of the application pack .

DAISE Support Worker Application Pack – June 2021

Closing date: 09:00 on Monday, 5th July 2021.

Interview date: Thursday 8th July 2021.

Start date: Monday 12th July 2021

SWA value diversity and are committed to promoting equality. We encourage applications from women from all backgrounds and communities –  Black, Asian, LGTBQ+ or other ethnic minority backgrounds and people with a disability.

We particularly welcome applications from Welsh speaking candidates.

 

1 x Weithwraig Gymorth DAISE 28 awr            Cyflog Blynyddol: £21,029 pro rata

 Swydd dros dro tan 31 Hydref 2021 flynedd a ariennir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (ceisir cyllid continuation)

 Lleoliad – Abertawe

Mae Cymorth i Fenywod Abertawe yn cynnig gwasanaethau dynamig ac arloesol i fenywod a phlant sy’n profi trais domestig.

Meysydd allweddol cyfrifoldeb:

  • Darparu sesiynau 1 wrth 1, sesiynau galw heibio a gwaith grŵp yn Siop Un Stop Cam-drin Domestig Abertawe, swyddfa SWA ac o fewn y gymuned.
  • Cynorthwyo a hwyluso merched sy’n defnyddio’r gwasanaeth iddyn nhw wneud penderfyniadau deallus a newidiadau cadarnhaol i’w bywydau, er mwyn cadw digartrefedd at leiafswm a gwella eu dyfodol.
  • Defnyddio’r egwyddor hunan-gymorth i annog annibyniaeth ac i rymuso merched sy’n defnyddio’r gwasanaeth i lwyddo ar bob lefel.

Disgwylir i’r holl weithwyr SWA gymryd rhan yn y ddarpariaeth ar alwad 24-awr yn ôl trefn rota

Mae pecynnau ymgeisio ar gael ar wefan Cymorth i Fenywod Abertawe www.swanseawomensaid.com NEU trwy e-bostio swa@swanseawa.org.uk .

DAISE Support Worker Application Pack – June 2021

Dyddiad cau: 09:00, dydd Gwener 5 Gorffennaf 2021

 Dyddiad y cyfweliad: dydd Iau 8 Gorffennaf 2021

 Dyddiad cychwyn: dydd Gwener 12 Gorffennaf 2021

Mae SWA yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn ymrwymedig i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned – Du, Asiaidd, LGTBQ + neu gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig eraill a phobl ag anabledd.

 Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg yn arbennig.

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1, cynigir y swydd hon i fenywod yn unig