We  currently have two vacancies.

 

SWANSEA WOMEN’S AID

CHILDREN AND YOUNG PEOPLE’S SERVICE (CHYPS) 

requires

1 x 20 hour CHYPS Referral & Engagement Worker

Annual salary: £15,870 (pro rata)

This post is funded until 31st March 2021

Swansea Women’s Aid offers dynamic, innovative services to women and children experiencing domestic abuse.

Key areas of responsibility:

  • To work within the Children and Young People’s Service (CHYPS) taking responsibility for the administration of referrals received and allocation of cases to support workers.
  • Providing assistance with initial and ongoing engagement as required.
  • Promotion of service at external events to raise awareness and encourage engagement.

Application packs available below  OR by emailing swa@swanseawa.org.uk .

CHYPS Referral and Engagement Worker Application pack – September 2020 1

Closing date for applications: 9am on Monday, 28th September 2020

 Interview date: Thursday 1st October 2020

Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, this is a woman only post

 

SWANSEA WOMEN’S AID

requires

 1 x 35 hour Routes to Support Coordinator             

Annual salary: £15,870

 This post is currently funded by the National Lottery Community Fund and ends 31st March 2021

 Swansea Women’s Aid offers dynamic, innovative services to women and children experiencing domestic abuse.

Key responsibilities of the post:

  1. To liaise with South Wales Police (Swansea) Domestic Abuse Unit and Swansea Domestic Abuse Hub to receive contact details of all women identified as being at standard and medium risk from domestic abuse following a police call out.
  2. To follow established protocols to contact women at risk and offer a range of services that best help them address the specific risks they face from domestic abuse.
  3. To assist with the administration of the SWA DAISE project.

Application packs available below  OR by emailing swa@swanseawa.org.uk .

DAISE Routes To Support Co-ordinator Application Pack – September 2020

Closing date: 9am on Monday, 28th September 2020

Interview date: Friday 2nd October 2020

Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, this is a women only

 

Mae CYMORTH I FENYWOD ABERTAWE

Yn dymuno penodi

 1 Cydlynydd Llwybrau at Gymorth 35 Awr                

Cyflog blynyddol: £15,870

 Ar hyn o bryd mae’r swydd hon yn cael ei hariannu gan gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac yn dod i ben 31 Mawrth 2021

 Mae Cymorth i Fenywod Abertawe yn cynnig gwasanaethau dynamig ac arloesol i fenywod a phlant sy’n profi camdriniaeth yn y cartref.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

  1. Trafodaeth ag Uned Camdriniaeth Ddomestig heddlu De Cymru (Abertawe) a Hwb Camdriniaeth Ddomestig Abertawe i gael manylion cyswllt yr holl fenywod a nodir eu bod mewn perygl safonol a chanolig o gamdriniaeth ddomestig ar ôl i’r heddlu gael eu galw i fynd i gartref.
  2. Dilyn protocolau sefydledig i gysylltu â merched sydd mewn perygl a chynnig amrywiaeth o wasanaethau sy’n eu helpu i fynd i’r afael â’r risgiau penodol y maent yn eu hwynebu oherwydd camdriniaeth ddomestig.
  3. Cynorthwyo i weinyddu prosiect DAISE Cymorth i Fenywod Abertawe.

Mae pecynnau ymgeisio ar gael ar wefan Cymorth i Fenywod Abertawe www.swanseawomensaid.com NEU trwy e-bostio swa@swanseawa.org.uk .

DAISE Routes To Support Co-ordinator Application Pack – September 2020

Dyddiad cau: Dydd Llun 28 Medi 2020

Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Gwener 2 Hydref 2020

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1 y ddeddf honno, cynigir y swydd hon i fenywod yn unig.