Vision

A world where women and children are free from abuse.

Mission Statement

Supporting and empowering women and children to live free from domestic violence and abuse in all its forms.

Key Principle

SWA recognises that violence against women, domestic abuse and sexual violence are gender-based forms of violence that are a  cause and consequence of gender inequality.

Values

Excellence – In all we do and how we do it.

Equality – non-discriminatory and non-judgemental.

Diversity – everyone welcomed and valued.

Women and children at the heart of all we do – being supported, informing and directing services.

Innovation – in service delivery and planning.

Integrity – honesty, reliability, trustworthiness.

Empowerment – encouraging women and children the reach their full potential.

Confidential – respecting privacy and lawful.

Collaborative – working with others to change things for the better.

 

Gweledigaeth, Datganiad Cenhadaeth a Gwerthoedd

Gweledigaeth

Byd ble all menywod a phlant fyw heb gamdriniaeth

Datganiad Cenhadaeth

Cynorthwyo a grymuso menywod a phlant i fyw heb unrhyw fath o drais a cham-drin domestig.

Egwyddor allweddol

Mae SWA yn cydnabod bod trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn fathau o drais ar sail rhyw sy’n achosi anghydraddoldeb rhwng y rhywiau ac sy’n ganlyniad i hynny.

Gwerthoedd

Rhagoriaeth – yn ein holl waith a’n dulliau o gyflawni ein gwaith

Cydraddoldeb – peidio gwahaniaethu na barnu

Amrywiaeth – croesawu a gwerthfawrogi pawb

Menywod a phlant yn ganolbwynt i’n holl waith – cael cymorth a hysbysu a chyfeirio gwasanaethau

Arloesedd – wrth ddarparu a chynllunio gwasanaethau

Cyfanrwydd – gonest a dibynadwy

Grymuso – annog menywod a phlant i gyflawni eu potensial llawn

Cyfrinachedd – parchu preifatrwydd a gweithredu’n gyfreithlon

Cydweithredol – cydweithio ag eraill i newid pethau er gwell

I gael rhagor o wybodaeth neu i ddefnyddio unrhyw un o’n gwasanaethau, cysylltwch â:

Rhif ffôn: 01792 644683

Neu e-bostiwch: swa@swanseawa.org.uk