Vision

A world where women and children are free from abuse.

Mission Statement

Supporting and empowering women and children to live free from domestic violence and abuse in all its forms.

Values

Excellence – In all we do and how we do it.

Equality – non-discriminatory and non-judgemental.

Diversity – everyone welcomed and valued.

Women and children at the heart of all we do – being supported, informing and directing services.

Innovation – in service delivery and planning.

Integrity – honesty, reliability, trustworthiness.

Empowerment – encouraging women and children the reach their full potential.

Confidential – respecting privacy and lawful.

Collaborative – working with others to change things for the better.

 

Gweledigaeth, Datganiad Cenhadaeth a Gwerthoedd

Gweledigaeth

Byd ble all menywod a phlant fyw heb gamdriniaeth

Datganiad Cenhadaeth

Cynorthwyo a grymuso menywod a phlant i fyw heb unrhyw fath o drais a cham-drin domestig.

Gwerthoedd

Rhagoriaeth – yn ein holl waith a’n dulliau o gyflawni ein gwaith

Cydraddoldeb – peidio gwahaniaethu na barnu

Amrywiaeth – croesawu a gwerthfawrogi pawb

Menywod a phlant yn ganolbwynt i’n holl waith – cael cymorth a hysbysu a chyfeirio gwasanaethau

Arloesedd – wrth ddarparu a chynllunio gwasanaethau

Cyfanrwydd – gonest a dibynadwy

Grymuso – annog menywod a phlant i gyflawni eu potensial llawn

Cyfrinachedd – parchu preifatrwydd a gweithredu’n gyfreithlon

Cydweithredol – cydweithio ag eraill i newid pethau er gwell

I gael rhagor o wybodaeth neu i ddefnyddio unrhyw un o’n gwasanaethau, cysylltwch â:

Rhif ffôn: 01792 644683

Neu e-bostiwch: swa@swanseawa.org.uk