We are currently advertising 2 Posts                          

Post Number 1 of 2

SWANSEA WOMEN’S AID requires 

1 x 35 hour DAISE Plus Team Leader 

Annual salary: £26,808

 This is a two-year post funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund.

 Swansea Women’s Aid offers dynamic, innovative services to women and children experiencing domestic abuse.

The DAISE Plus Team Leader will develop and manage the Domestic Abuse Information Support and Empowerment (DAISE) Plus project provision to meet organisational, project specific and social objectives within agreed budget and quality standards.

Key responsibilities of the post:

 • Develop the project in line with project specification, closely monitoring results to ensure achievement of KPI’s.
 • Build, lead and motivate a staff team, creating an environment and culture which attract, inspire, and retain high quality people.
 • Build, maintain, and manage constructive professional relationships with external partners, stakeholders, and/or funders.
 • Ensure that staff, volunteers and others involved in providing services in partner agencies are able to recognise and understand signs of potential abuse and its impact.

Application packs available on SWA website www.swanseawomensaid.com OR by emailing swa@swanseawa.org.uk .

Closing date: 09:00am on Wednesday, 23rd January 2019.

Interview date: Friday, 1st February 2019.

Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, this is a women only post.

DAISE Plus Team Leader Application Pack – January 2019

 

 

Mae CYMORTH I FENYWOD ABERTAWE

yn dymuno penodi

1 Arweinydd Tîm DAISE Plus (35 awr yr wythnos)

Cyflog blynyddol: £26,808 

Mae hon yn swydd sy’n para dwy flynedd sydd wedi’i hariannu gan y Loteri Genedlaethol trwy’r Gronfa Loteri Fawr.

 Mae Cymorth i Fenywod Abertawe yn cynnig gwasanaethau dynamig ac arloesol i fenywod a phlant sy’n profi camdriniaeth yn y cartref.

Bydd Arweinydd Tîm DAISE Plus yn datblygu ac yn rheoli darpariaeth y prosiect Gwybodaeth, Cymorth a Grymuso ynghylch Camdriniaeth yn y Cartref (DAISE) er mwyn cyflawni amcanion sefydliadau, amcanion penodol y prosiect ac amcanion cymdeithasol o fewn cyllideb gytunedig a gan gyflawni safonau ansawdd.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Datblygu’r prosiect yn unol â manyleb y prosiect, a monitro canlyniadau yn ofalus i sicrhau y caiff dangosyddion perfformiad allweddol eu cyflawni.
 • Datblygu, arwain a chymell tîm o staff, gan greu amgylchedd a diwylliant sy’n denu, yn ysbrydoli ac yn llwyddo i gadw pobl ragorol.
 •   Datblygu, cynnal a rheoli perthnasoedd proffesiynol adeiladol â phartneriaid allanol, rhanddeiliaid a/neu gyrff ariannu.
 • Sicrhau fod staff, gwirfoddolwyr a phobl eraill sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau mewn asiantaethau sy’n bartneriaid yn gallu adnabod a deall arwyddion o gamdriniaeth bosibl ac effaith hynny.

Mae pecynnau ymgeisio ar gael ar wefan Cymorth i Fenywod Abertawe www.swanseawomensaid.com NEU trwy e-bostio swa@swanseawa.org.uk .

Dyddiad cau: 09:00yb, Dydd Mercher 23 Ionawr 2019.

Dyddiad y Cyfweliad: Dydd Gwener, 1 Chwefror 2019.

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1 y ddeddf honno, cynigir y swydd hon i fenywod yn unig.

 DAISE Plus Team Leader Application Pack – January 2019

Post Number 2 of 2

SWANSEA WOMEN’S AID requires

 1 x 35 hour Community Engagement Worker

 Annual salary: £20,020

 This is a two-year post funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund.

 Swansea Women’s Aid offers dynamic, innovative services to women and children experiencing domestic abuse.

Key responsibilities of the post:

 • To engage with agencies, statutory voluntary groups, women etc. to raise awareness of the benefits and value of the DAISE project.
 • To identify enhancements to the DAISE services and communicate these in order to remove barriers to access.
 • To strengthen links with other agencies and communities to increase referrals from all parties/sources.
 • To work with DAISE team and service users to maximise engagement with existing services and after care

Application packs available on SWA website www.swanseawomensaid.com OR by emailing swa@swanseawa.org.uk .

Closing date: 09:00 on Wednesday 23rd January 2019

Interview date: Wednesday 30th /Thursday 31st January 2019

Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, this is a women only post

DAISE Plus Community Engagement Worker Application Pack – January 2019

 

Mae CYMORTH I FENYWOD ABERTAWE

yn dymuno penodi 

1 Gweithiwr Ymgysylltu â’r Gymuned 35 Awr

Cyflog blynyddol: £20,020

 Mae hon yn swydd sy’n para dwy flynedd sydd wedi’i hariannu gan y Loteri Genedlaethol trwy’r Gronfa Loteri Fawr.

 Mae Cymorth i Fenywod Abertawe yn cynnig gwasanaethau dynamig ac arloesol i fenywod a phlant sy’n profi trais domestig.

Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Ymgysylltu ag asiantaethau, grwpiau gwirfoddol statudol, menywod ac ati, i wella ymwybyddiaeth o fuddion a gwerth prosiect DAISE .
 • Nodi gwelliannau i wasanaethau DAISE a chyfathrebu’r rhain er mwyn chwalu rhwystrau rhag mynediad.
 • Cryfhau cysylltiadau ag asiantaethau eraill a chymunedau er mwyn cynyddu nifer yr atgyfeiriadau o bob parti/ffynhonnell.
 • Cydweithio â thîm DAISE a defnyddwyr gwasanaeth i gynyddu ymgysylltu â gwasanaethau presennol ac ôl-ofal.

Mae pecynnau ymgeisio ar gael ar wefan Cymorth i Fenywod Abertawe www.swanseawomensaid.com NEU trwy e-bostio swa@swanseawa.org.uk .

Dyddiad cau: 09:00yb, Dydd Mercher 23 Ionawr 2019.

Dyddiad y Cyfweliad: 30/31 Ionawr 2019.

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1, cynigir y swydd hon i fenywod yn unig

DAISE Plus Community Engagement Worker Application Pack – January 2019


VOLUNTEERING AT SWANSEA WOMEN’S AID

At Swansea Women’s Aid we welcome the involvement of volunteers as their input allows us to provide more opportunities and better services for women and children. What can be gained from volunteering?

 • Improve job opportunities
 • Invaluable work experience
 • Helps build self confidence and self esteem
 • Training opportunities
 • Meet new people and make new friends
 • Put existing strengths and skills to good use

What we ask from our volunteers?

 • To be committed, reliable and trustworthy
 • Empathy with our mission and aims
 • Enthusiasm
 • Respect and confidentiality