VACANCIES AT SWANSEA WOMEN’S  AID:   1)PLAY THERAPY TENDER OPPORTUNITY,                                                            2)CHYPS SUPPORT WORKER (MATERNITY COVER)              Purple white txt

PLAY THERAPY TENDER OPPORTUNITY

Swansea Women’s Aid (SWA) is a women-only organisation that offers emergency accommodation, support and information to women and children with experience of domestic abuse living within the City and County of Swansea.

We are looking to appoint a qualified and accredited female Play Therapist who will deliver a pilot play therapy programme for children of primary school age who have been affected by domestic abuse.

The Play Therapist will be part of the CHYPS project (Children and Young People’s Service), which offers support to children and young people aged 5-17 who have been affected by domestic abuse and is funded by the Big Lottery Fund until September 2020.

The successful tender will be required to provide play therapy to 15 children over a one – year period, 300 sessions to be delivered in total. In addition there is a requirement to develop and provide a summary report of outcomes achieved.

The total budget available for this pilot is £15,000, i.e. 300 sessions x £50 per session.

Tender issue date is Tuesday 28th August 2018.

All tender submissions are to be received no later than 10 am on Monday 24th September 2018.

Interviews will be held on Friday 5th October 2018

Work is expected to commence on 1st November 2018

For further information, please refer to the Play Therapy Tender Brief below:

PLAY THERAPY TENDER BRIEF – FINAL

 

Purple white txt

CYFLE I DENDRO I GYNNIG THERAPI CHWARAE

Mae Cymorth i Fenywod Abertawe (SWA) yn sefydliad i fenywod yn unig sy’n cynnig llety brys, cymorth a gwybodaeth i ferched a phlant sydd â phrofiad o gamdriniaeth ddomestig sy’n byw o fewn Dinas a Sir Abertawe.

Hoffem benodi menyw sy’n Therapydd Chwarae cymwysedig a chymeradwy a fydd yn rhedeg rhaglen beilot o therapi chwarae ar gyfer plant o oedran ysgolion cynradd sydd wedi cael eu heffeithio gan gamdriniaeth ddomestig.

Bydd y Therapydd Chwarae yn rhan o’r prosiect CHYPS (Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc) sy’n cynnig cymorth i blant a phobl ifanc 5-17 mlwydd oed sydd wedi cael eu heffeithio gan gamdriniaeth ddomestig. Ariennir y cynllun gan y Gronfa Loteri Fawr tan fis Medi 2020.

Bydd yn ofynnol i’r sawl sy’n tendro’n llwyddiannus ddarparu therapi chwarae i 15 o blant dros gyfnod o flwyddyn; bydd hynny’n golygu darparu cyfanswm o 300 sesiwn.  Yn ychwanegol, bydd yn ofynnol llunio a darparu adroddiad yn crynhoi’r llwyddiannau a gyflawnir.

Cyfanswm y gyllideb sydd ar gael ar gyfer y cynllun peilot hwn yw £15,000, h.y. 300 sesiwn am £50 y sesiwn.

Dyddiad cyhoeddi’r tender yw Dydd Mawrth 28 Awst 2018.

Bydd angen i bob tender gyrraedd ddim hwyrach na 10yb ar ddydd Llun 24 Medi 2018.

Cynhelir cyfweliadau Ddydd Gwener 5 Hydref 2018.

Disgwylir i’r gwaith gychwyn ar 1 Tachwedd 2018

I gael rhagor o wybodaeth,

PLAY THERAPY TENDER BRIEF – FINAL

Brif y Tendr Ddarparu Gwasanaeth Therapi Chwarae

 


  

CHILDREN AND YOUNG PEOPLE’S SERVICE (CHYPS) 

requires 1 x 35 hour CHYPS Community Support WorkerPurple white txt

Annual salary: £20,020

Temporary post to cover for maternity leave up to 1 year

 Swansea Women’s Aid offers dynamic, innovative services to women and children experiencing domestic abuse.

Key areas of responsibility:

 • To provide 1 to 1 sessions and group work, identifying and responding to the specific emotional and practical needs of children and young people who have experience of domestic abuse, past or present.
 • To use the principle of self-help to increase children and young people’s safety and enable self – confidence and emotional wellbeing.
 • To deliver S.T.A.R programmes to address the impact of domestic abuse on children and young people and raise awareness of healthy relationships.

All SWA Workers are expected to participate in the 24-hour on call provision on a rota basis

Closing date for applications: 9am on Monday, 24th September 2018  

Interview date: 28th September 2018

Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, these are women only posts

For further information please see application pack below.

CHYPS Community Support Worker Application Pack – Maternity Cover Sept 2018

SWA Job-applicant-privacy-notice

GWASANAETH PLANT A PHOBL IFANC CYMORTH I FENYWOD ABERTAWE (CHYPS)

angen Gweithiwr Cymorth Cymunedol CHYPS 1 x 35 awrPurple white txt

Cyflog blynyddol: £20,020

Swydd dros dro yn ystod cyfnod mamolaeth hyd at flwyddyn

 Mae Cymorth i Fenywod Abertawe yn cynnig gwasanaethau deinamig, arloesol i fenywod a phlant sy’n dioddef oherwydd cam-drin domestig.

Meysydd cyfrifoldeb allweddol:

 • Darparu sesiynau fesul un a gwaith grŵp, gan nodi ac ymateb i anghenion emosiynol ac anghenion ymarferol penodol o blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o gam-drin domestig, yn y gorffennol neu yn y presennol.
 • Defnyddio egwyddor hunangymorth i gynyddu diogelwch plant a phobl ifanc a galluogi hunan-hyder a lles emosiynol.
 • Darparu rhaglenni S.T.A.R. i fynd i’r afael ag effaith cam-drin domestig ar blant a phobl ifanc a chodi ymwybyddiaeth o gydberthnasau iach.

Disgwylir i holl Weithwyr SWA gymryd rhan yn y ddarpariaeth 24 awr ar alwad ar sail rota

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9a.m. dydd Llun, 24 Medi 2017

Dyddiad y cyfweliadau: 28 Medi 2018

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1, swyddi i fenywod yn unig yw’r rhain

Mae pecynnau cais i’w gweld isod.

CHYPS Community Support Worker Application Pack – Maternity Cover Sept 2018         

 

SWA Job-applicant-privacy-notice


VOLUNTEERING AT SWANSEA WOMEN’S AID

At Swansea Women’s Aid we welcome the involvement of volunteers as their input allows us to provide more opportunities and better services for women and children. What can be gained from volunteering?

 • Improve job opportunities
 • Invaluable work experience
 • Helps build self confidence and self esteem
 • Training opportunities
 • Meet new people and make new friends
 • Put existing strengths and skills to good use

What we ask from our volunteers?

 • To be committed, reliable and trustworthy
 • Empathy with our mission and aims
 • Enthusiasm
 • Respect and confidentiality