1 x 35 hour Office Manager      Annual salary: Circa £24,000Purple white txt

In this new key role, you will have the chance to make a real difference enhancing and implementing administrative systems to support the CEO. Reporting directly to the CEO, you will collaborate with a talented team who are passionate about providing much-needed services to women and children in the Swansea area.  As the Office Manager, you’ll ensure the smooth running of the central office administration, including HR, IT, Facilities, Marketing and Health and Safety.

Specifically, you will:  – Provide a professional and comprehensive administrative support service to the Chief Executive – Manage the overall administration of the quality assurance/monitoring and evaluation systems of the Organisation. – Oversee the admin and communications systems on behalf of the CEO, ensuring that obligations regarding the safe storage, retrieval, communication and deletion of data are fully understood  – Manage the recruitment process and maintain accurate personnel records  – Take minutes at Board meetings

To apply , please submit your CV to swa@swanseawa.org.uk including your response to the supplementary questions.

Download supplementary questions – Office Manager

SUPPLEMENTARY QUESTIONS – OFFICE MANAGER

Interviews will be taking place the week commencing 12 March, 2018

********************************************************************************************************************************************

1 x 35 hour Routes to Support Co-ordinator     Annual salary: £15,015Purple white txt

 This post is supported by Swansea Council Compact Fund and funded to 31 March 2019

 Key responsibilities of the post:

 1. To liaise with South Wales Police (Swansea) Domestic Abuse Unit and Swansea Domestic Abuse Hub to receive contact details of all women identified as being at standard and medium risk from domestic abuse following a police call out.
 2. To follow established protocols to contact women at risk and offer a range of services that best help them address the specific risks they face from domestic abuse.
 3. To assist with the administration of the SWA DAISE project.

Download Application Pack – Routes to Support Coordinator

DAISE Routes To Support Co-ordinator Application Pack – Feb 2018

Closing date: 9am, 27 February  2018               Interview date: 7 March 2018

Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, this is a women only post

*********************************************************************************************************************************************

Purple white txt

1 x 35 hour Changing Attitudes Together Worker             Annual salary: £20,020

This is a temporary 4 month post supported by BBC Children in Need with the possibility of continuation funding

The key areas of responsibility are:

 • To provide1 to 1 sessions and group work to 13-18 year old young people who are using violence within their close relationships, aiming to increase their self-accountability, manage conflict safely in relationships and safety plan for themselves if necessary.
 • Using the self-help principle, alleviate the long term effects of domestic abuse, increase children and young people’s safety and enable self – confidence and emotional wellbeing.
 •  To assist and facilitate service users to make informed decisions and positive changes to their lives.

All SWA Workers are expected to participate in the 24-hour on call provision on a rota basis

Download Application Pack – CHAT Worker

CHAT Worker Application pack – Feb 2018

Closing date: 9am, 1 March 2018                             Interview date: 12 March 2018

Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, this is a women only post

*********************************************************************************************************************************************

Purple white txt

GWASANAETH PLANT A PHOBL IFANC

CYMORTH I FENYWOD ABERTAWE

 1 x  Gweithiwr Chwarae a Gweithgareddau (16 awr)  ar gyfer y Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc

 Cyflog Blynyddol: £7020

 Ariennir y swydd tan 30 Medi, 2020

 Meysydd cyfrifoldebau allweddol:

 • Gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n rhan o brosiect y Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc i gynllunio a chynnal rhaglen o weithgareddau chwarae/hwyliog sy’n addas i oedran y plant a’r bobl ifanc hynny, yn cynnwys gwibdeithiau a gweithgareddau ‘allan o’r safle’.
 • Cynorthwyo i ddarparu rhaglenni S.T.A.R i fynd i’r afael ag effaith trais domestig ar blant a phobl ifanc a gwella ymwybyddiaeth o berthnasoedd iach.
 • Annog rhieni i ‘Riant’n Gadarnhaol’ er mwyn gwella cyfathrebu o fewn yr uned deuluol.

Lawrlwytho Pecyn CaiseGweithiwr Chwarae a Gweithgareddau (16 awr)  ar gyfer y Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc

CHYPS Play & Activities Worker Application Pack – Feb 2018

Dyddiad cau derbyn y ceisiadau: 9yb ar ddydd Gwener 2 Mawrth 

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn ar 12 Mawrth 2018

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac yn unol ag Atodlen 9, cynigir y swydd hon i fenywod yn unig.

blue-small


    Purple white txt

SWANSEA WOMEN’S AID

CHILDREN AND YOUNG PEOPLE’S SERVICE (CHYPS)

1 x 16 hour CHYPS Play & Activities Worker                        Annual salary: £7020

 Post funded to 30 September, 2020

 Key areas of responsibility:

 • To work with children and young people on the CHYPS project to plan and carry out a programme of age appropriate play/fun activities, including ‘off premises’ trips and activities.
 • To assist with the delivery of S.T.A.R programmes to address the impact of DA on children and young people and raise awareness of healthy relationships.
 • To encourage parents in “Positive Parenting” to enhance communications within the family unit.

Download Application Pack – CHYPS Play & Activities Worker

CHYPS Play & Activities Worker Application Pack – Feb 2018

Closing date: 9am, 2 March 2018                               Interview date: Week commencing 12 March 2018

Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, this is women only post

 blue-small

***************************************************************************************************************************************

1 x Weithwraig Gymorth DAISE 21 awr            Cyflog Blynyddol: £20,020 pro rata  Purple white txt

 Swydd dros dro tan 31 Hydref 2018

Meysydd allweddol cyfrifoldeb:

 • Darparu sesiynau 1 wrth 1, sesiynau galw heibio a gwaith grŵp yn Siop Un Stop Cam-drin Domestig Abertawe, swyddfa SWA ac o fewn y gymuned.
 • Cynorthwyo a hwyluso merched sy’n defnyddio’r gwasanaeth iddyn nhw wneud penderfyniadau deallus a newidiadau cadarnhaol i’w bywydau, er mwyn cadw digartrefedd at leiafswm a gwella eu dyfodol.
 • Defnyddio’r egwyddor hunan-gymorth i annog annibyniaeth ac i rymuso merched sy’n defnyddio’r gwasanaeth i lwyddo ar bob lefel.

Disgwylir i’r holl weithwyr SWA gymryd rhan yn y ddarpariaeth ar alwad 24-awr yn ôl trefn rota

Lawrlwytho Pecyn CaiseWeithwraig Gymorth DAISE 21 awr           

DAISE Support Worker Application Pack – Feb 2018

Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Gwener 23 Chwefror, 2018                             

Dyddiad y cyfweliad: dydd Gwener 3 Mawrth 2018

 O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1, cynigir y swydd hon i fenywod yn unig

blue-small

 

**************************************************************************************************************************************

1 x 21 hour DAISE Support Worker                      Annual salary: £20,020 pro rataPurple white txt

 Temporary post to 31 October 2018

Key areas of responsibility:

 • To provide 1 to 1 sessions, drop-ins and group work at the Swansea Domestic Abuse One Stop Shop, the SWA office and within the community.
 • To assist and facilitate women using the service to make informed decisions and positive changes to their lives, to minimise risk of homelessness and enhance their future.
 • To use the self-help principle to encourage independence and empower women using the service to succeed on all levels.

All SWA Workers are expected to participate in the 24-hour on call provision on a rota basis

Download Application Pack – DAISE Support Worker

DAISE Support Worker Application Pack – Feb 2018

Closing date: 12pm, 23 February 2018                                Interview date: Friday. 2 March 2018

Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, this is a woman only post

blue-small

 

************************************************************************************************************************************

 

1 x Gweithiwr Ymgysylltu â’r Gymuned 35 Awr             Cyflog blynyddol: £20,020Purple white txt

 Swydd dros dro tan 31 Hydref 2018

 Cyfrifoldebau allweddol y swydd:

 • Ymgysylltu ag asiantaethau, grwpiau gwirfoddol statudol, menywod ac ati, i wella ymwybyddiaeth o fuddion a gwerth prosiect DAISE .
 • Nodi gwelliannau i wasanaethau DAISE a chyfathrebu’r rhain er mwyn chwalu rhwystrau rhag mynediad.
 • Cryfhau cysylltiadau ag asiantaethau eraill a chymunedau er mwyn cynyddu nifer yr atgyfeiriadau o bob parti/ffynhonnell.
 • Cydweithio â thîm DAISE a defnyddwyr gwasanaeth i gynyddu ymgysylltu â gwasanaethau presennol ac ôl-ofal.

Lawrlwytho Pecyn CaiseGweithiwr Ymgysylltu â’r Gymuned

Community Engagement Worker Application Pack – Feb 2018

Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Gwener 23 Chwefror, 2018                    

Dyddiad y cyfweliad: dydd Gwener 3 Mawrth, 2018

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 ac yn unol ag Atodlen 9, Rhan 1, cynigir y swydd hon i fenywod yn unig

 blue-small

**************************************************************************************************************************************

1 x 35 hour Community Engagement Worker             Annual salary: £20,020Purple white txt

 Temporary post to 31 October 2018

 Key responsibilities of the post:

 • To engage with agencies, statutory voluntary groups, women etc. to raise awareness of the benefits and value of the DAISE project.
 • To identify enhancements to the DAISE services and communicate these in order to remove barriers to access.
 • To strengthen links with other agencies and communities to increase referrals from all parties/sources.
 • To work with DAISE team and service users to maximise engagement with existing services and after care

Download Application Pack – Community Engagement Worker

Community Engagement Worker Application Pack – Feb 2018

Closing date: 12pm, 23 February 2018                                        Interview date: Friday, 2 March 2018

Under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1, this is a women only post

blue-small

 


VOLUNTEERING AT SWANSEA WOMEN’S AID

At Swansea Women’s Aid we welcome the involvement of volunteers as their input allows us to provide more opportunities and better services for women and children.

What can be gained from volunteering?

 • Improve job opportunities
 • Invaluable work experience
 • Helps build self confidence and self esteem
 • Training opportunities
 • Meet new people and make new friends
 • Put existing strengths and skills to good use

What we ask from our volunteers?

 • To be committed, reliable and trustworthy
 • Empathy with our mission and aims
 • Enthusiasm
 • Respect and confidentiality